รหัสผู้ใช้งาน :    รหัสผ่าน :   
แบบฟอร์มการสมัคร
 

 

หนังสือที่จัดทำโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ผู้แต่ง สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง คู่มือเจ้าหน้าที่: การตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัย
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.พืช- -ใบรับรอง
2.การตรวจสอบและรับรอง
3.ใบรับรอง
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2555
ผู้แต่ง สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง คู่มือผู้ประกอบการ: การตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัย
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.การตรวจสอบและรับรอง
2.ใบรับรอง
3.พืช- -ใบรับรอง
4.พระราชบัญญัติกักพืช
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2555
ผู้แต่ง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง คำนิยามข้อมูลสถิติการเกษตร
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.เกษตรกรรม- -สถิติ- -พจนานุกรม
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี ศูนย์ประเมินผล 2557
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์- -ผลงาน
2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์- -ประเมินผล
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อเรื่อง สรุปคำวินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สหกรณ์- -กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
2.สหกรณ์ออมทรัพย์
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2553
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจีสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร พ.ศ. 2556 - 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.โลจิสติกส์การเกษตร- -ไทย
2.การบริหารงานโลจิสติกส์- -การเกษตร
3.การพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร
4.ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ข้าวแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมไทย
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ข้าว- -ไทย
2.ข้าว- -คติชาวบ้าน
3.ไทย- -ความเป็นอยู่และประเพณี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ ม.ป.ป.
ผู้แต่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง หกทศวรรษการพัมนาการเกษตรตามรอยยุคลบาท
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- -- พระราชกรณียกิจ- -การส่งเสริมการเกษตร
2.การพัฒนาการเกษตร- -ไทย
3.เกษตรกรรม- -ไทย
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2556
ผู้แต่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง เกษตรกรรมตามรอยยุคลบาท : ภูมิคุ้มกันประชาราษฎร์ที่ยั่งยืน
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- -- พระราชกรณียกิจ- -การส่งเสริมการเกษตร
2.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ- -เกษตรกรรม
3.การส่งเสริมการเกษตร- -ไทย
4.การพัฒนาการเกษตร
5.เกษตรกรรม- -ไทย
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2556
ผู้แต่ง องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 กฎกระทรวงเกษตร ข้อกำหนดอธิบดีกรมประมง และองค์การสะพานปลา
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.แพปลา- -กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
2.พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ ม.ป.ป.
ผู้แต่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายชื่อโครงการของชุมชนที่ได้รับความเห็นชอบงบประมาณโครงการ จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯระดับกระทรวง ภายใต้โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง- -งบประมาณ
2.เกษตรกรรม- -โครงการ
3.ชุมชน- -โครงการ
4.การสร้างงาน- -ไทย
5.ภัยแล้ง- -งบประมาณ
6.รายได้
ผู้แต่งร่วม กระทรวงมหาดไทย
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สถาบันวิจัยยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง คำแนะนำโรคและอาการผิดปกติของยางพารา ปี 2555
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ยางพารา- -โรคและศัตรูพืช
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2555
ผู้แต่ง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ปี 2554
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สหกรณ์- -ไทย- -การเงิน
2.สหกรณ์- -แง่เศรษฐกิจ- -ไทย
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2555
ผู้แต่ง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2554
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สหกรณ์- -การเงิน
2.กลุ่มเกษตรกร- -การเงิน
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2555
ผู้แต่ง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2557 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส- -รายงานประจำปี
2.นราธิวาส
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง แผนแม่บทการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและอาชีพ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 3 ปี พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.การพัฒนาการเกษตร- -การวางแผน- -ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ
3.แผนแม่บท
4.อาชีพ- -น่าน- -บ่อเกลือ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติเรือประมงไทย ปี 2556
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.เรือประมง- -ไทย- -สถิติ
2.ประมง- -เครื่องมือและอุปกรณ์- -สถิติ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และวันเกษตรกร ปี 2558
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
2.พระราชพิธีพืชมงคล
3.พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
4.งานวันเกษตรกร
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์- -ผลงาน
2.รัฐบาล -- ไทย -- สมัยประยุทธ์ จันทร์โอชา, 2557-
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558

หน้า : << 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / >>

ผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 138,148
ยอดหนังสือทั้งหมด 12,688
สถิติการยืม 7,499
สถิติการยืม เดือน กันยายน 7