รหัสผู้ใช้งาน :    รหัสผ่าน :   
แบบฟอร์มการสมัคร
 

 

หนังสือที่จัดทำโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดสุรินทร์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ข้าว- -สุรินทร์
2.ข้าว- -การปลูก- -สุรินทร์
3.ข้าว- -การผลิต- -สุรินทร์
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2553
ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดศรีสะเกษ
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ข้าว- -ศรีษะเกษ
2.ข้าว- -การปลูก- -ศรีสะเกษ
3.ข้าว- -การผลิต- -ศรีสะเกษ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2554
ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ข้าว- -สมุทรสาคร
2.ข้าว- -การปลูก- -สมุทรสาคร
3.ข้าว- -การผลิต- -สมุทรสาคร
4.ข้าว- -สมุทรปราการ
5.ข้าว- -การปลูก- -สมุทรปราการ
6.ข้าว- -การผลิต- -สมุทรปราการ
7.ข้าว- -สมุทรสงคราม
8.ข้าว- -การปลูก- -สมุทรสงคราม
9.ข้าว- -การผลิต- -สมุทรสงคราม
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2555
ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดสระบุรี
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ข้าว- -สระบุรี
2.ข้าว- -การปลูก- -สระบุรี
3.ข้าว- -การผลิต- -สระบุรี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2552
ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดอุตรดิษถ์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ข้าว- -อุตรดิษถ์
2.ข้าว- -การปลูก- -อุตรดิตถ์
3.ข้าว- -การผลิต- -อุตรดิตถ์
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2554
ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดอุบลราชธานี
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ข้าว- -อุบลราชธานี
2.ข้าว- -การปลูก- -อุบลราชธานี
3.ข้าว- -การผลิต- -อุบลราชธานี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2552
ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดระยอง
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ข้าว- -ระยอง
2.ข้าว- -การปลูก- -ระยอง
3.ข้าว- -การผลิต- -ระยอง
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2552
ผู้แต่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง แผนแม่บทการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมและอาชีพโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 3 ปี พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.การพัฒนาการเกษตร- -น่าน
2.การพัฒนาการเกษตร- -ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ
3.ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ
4.โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ
5.แผนแม่บทการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมและอาชีพโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2556
ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดลำพูน
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ข้าว- -ลำพูน
2.ข้าว- -การปลูก- -ลำพูน
3.ข้าว- -การผลิต- -ลำพูน
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2554
ผู้แต่ง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสกรณ์
ชื่อเรื่อง ดั่ง...น้ำพระราชหฤทัย
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหา 2470 - - ฝนเทียม
2.ฝนเทียม
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2556
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติการประมงทะเล 2554 สำรวจโดยวิธ๊การสุ่มตัวอย่าง
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ประมงทะเล- -สถิติ
2.สัตว์น้ำเค็ม- -สถิติ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2556
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ตัวชี้วัดทางเศรฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2555
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
2.เกษตรกรรม- -แง่เศรษฐกิจ- -ไทย
3.เกษตรกรรม- -ไทย- -สถิติ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2556
ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดตรัง
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ข้าว- -ตรัง
2.ข้าว- -การปลูก- -ตรัง
3.ข้าว- -การผลิต- -ตรัง
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2552
ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดมุกดาหาร
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ข้าว- -มุกดาหาร
2.ข้าว- -การปลูก- -มุกดาหาร
3.ข้าว- -การผลิต- -มุกดาหาร
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2553
ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดมหาสารคาม
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ข้าว- -มหาสารคาม
2.ข้าว- -การปลูก- -มหาสารคาม
3.ข้าว- -การผลิต- -มหาสารคาม
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2553
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานผลการสำรวจลองกอง ปี 2555
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ลองกอง- -การสำรวจ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2556
ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ข้าว- -กระบี่
2.ข้าว- -พังงา
3.ข้าว- -การผลิต- -กระบี่
4.ข้าว- -ภูเก็ต
5.ข้าว- -การปลูก- -พังงา
6.ข้าว- -การปลูก- -กระบี่
7.ข้าว- -การปลูก- -ภูเก็ต
8.ข้าว- -การผลิต- -พังงา
9.ข้าว- -การผลิต- -ภูเก็ต
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2554
ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดชัยภูมิ
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ข้าว- -ชัยภูมิ
2.ข้าว- -การปลูก- -ชัยภูมิ
3.ข้าว- -การผลิต- -ชัยภูมิ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2552
ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง 84 ผลิตภัณฑ์ข้าวไทย
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ผลิตภัณฑ์ข้าว
2.ข้าว- -การแปรรูป
3.ข้าว- -แง่โภชนาการ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2555
ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดชัยนาท
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ข้าว- -ชัยนาท
2.ข้าว- -การปลูก- -ชัยนาท
3.ข้าว- -การผลิต- -ชัยนาท
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2554

หน้า : << 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / >>

ผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 81,912
ยอดหนังสือทั้งหมด 11,220
สถิติการยืม 4,679
สถิติการยืม เดือน สิงหาคม 9