รหัสผู้ใช้งาน :    รหัสผ่าน :   
แบบฟอร์มการสมัคร
 

 

หนังสือที่จัดทำโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.แม่ฮ่องสอน- -ข้อมูล
2.ข้าว- -การปลูก- -แม่ฮ่องสอน
3.ข้าว- -การผลิต- -แม่ฮ่องสอน
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2556
ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดนครสวรรค์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.นครสวรรค์- -ข้อมูล
2.ข้าว- -การปลูก- -นครสวรรค์
3.ข้าว- -การผลิต- -นครสวรรค์
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2556
ผู้แต่ง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การศึกษาโครงสร้างอาชีพและกาปรับตัวของครัวเรือนเกษตรในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ครัวเรือนเกษตร- -อาชีพ
2.เกษตรกร- -อาชีพ
3.พื้นที่น้ำท่วม
4.เกษตรกร- -การปรับตัว
5.ครัวเรือนเกษตร- -การฟื้นฟู
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติฟาร์มเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ประจำปี 2556
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ปลาน้ำกร่อย- -การเลี้ยง- -สถิติ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ปี 2557
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สหกรณ์- -ไทย- -การเงิน
2.สหกรณ์- -แง่เศรษฐกิจ- -ไทย
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานการจัดเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สหกรณ์การเกษตร- -การเงิน
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย ปี 2556
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สหกรณ์การเกษตร- -ไทย- -ขนาด
2.กลุ่มเกษตรกร- -ไทย- -ขนาด
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สหกรณ์- -การประเมิน
2.การควบคุมภายใน
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติการเลี้ยงหอยทะเล ประจำปี 2556
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.หอยทะเล- -สถิติ
2.หอยทะเล- -การเลี้ยง
3.ฟาร์มหอยทะเล
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2557
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สินค้าเกษตร- -ไทย- -สถิติ
2.ไทย- -การค้ากับต่างประเทศ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง คู่มือแนะนำแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้า Q จังหวัดกาญจนบุรี
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ร้านอาหาร- -กาญจนบุรี- -บัญชีรายชื่อ
2.สินค้าเกษตร- -กาญจนบุรี- -มาตรฐาน
3.ตลาดสินค้าเกษตร- -กาญจนบุรี- -มาตรฐาน
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2552
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ตัวชี้วัดทางฌศรษฐกิจ
2.เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
3.เกษตรกรรม- -แง่เศรษฐกิจ- -ไทย
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2553
ผู้แต่ง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2557 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2557 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ ในประเทศไทย ปี 2557
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ปศุสัตว์- -สถิติ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2558
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กรมประมง- -การประชุม
2.ประมง- -การประชุม
3.ประมง- -สาระสังเขป
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง เอกสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ : ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ยางพารา- -การพัมนา
2.ยางพารา- -แง่เศรษฐกิจ
3.ยางพารา- -มติคณะรัฐมนตรี
4.มติคณะรัฐมนตรี
5.คณะรักษาความสงบแห่งชาติ- -ยางพารา
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง องค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้การเกษตรสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้านข้าว จังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2558
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.องค์ความรู้- -สมุทรสงคราม
2.สมุทรสงคราม
3.สมาร์ทฟาร์มเมอร์- -สมุทรสงคราม
4.การพัฒนาการเกษตร- -สมุทรสงคราม
5.ศูนย์เรียนรู้การเกษตรสมาร์ทฟาร์มเมอร์
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อเรื่อง สารสนเทศสหกรณ์ในประเทศไทย ปี 2558
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สหกรณ์- -ข้อมูล
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อเรื่อง สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ในประเทศไทย ปี 2558
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.เกษตรกร- -ไทย
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558

หน้า : << 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / >>

ผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 143,780
ยอดหนังสือทั้งหมด 12,789
สถิติการยืม 7,831
สถิติการยืม เดือน ตุลาคม 63