รหัสผู้ใช้งาน :    รหัสผ่าน :   
แบบฟอร์มการสมัคร
 

 

หนังสือที่จัดทำโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ผู้แต่ง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2 556 กรมชลประทาน
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กรมชลประทาน- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อเรื่อง สารสนเทศสหกรณ์ ในประเทศไทย ปี 2557
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สหกรณ์- -ข้อมูล
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อเรื่อง สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ในประเทศไทย ปี 2557
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.เกษตรกร- -ไทย
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2557
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ภัยภิบัติ- -การจัดการ
2.ภัยภิบัติ- -นโยบาบของรัฐ
3.ภัยธรรมชาติ- -นโยบาบของรัฐ
4.ความช่วยเหลือทางการเกษตร
5.แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2556
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำ ณ ท่าขึ้นปลาน้ำจืดต่างๆ ประจำปี 2555
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ปลาน้ำจืด- -ไทย- -สถิติ
2.สัตว์น้ำ- -ไทย- -สถิติ
3.ประมง- -ไทย- -สถิติ
4.ท่าขึ้นปลาน้ำจืด- -ไทย
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557 - 2561)
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์- -เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์- -การสื่อสาร
3.เทคโนโลยีสารสนเทศ- -การวางแผน
4.การสื่อสาร- -การวางแผน
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักตรวจสอบภายใน
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2556 สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักตรวจสอบภายใน- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2556 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2556 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2556
ผู้แต่ง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2556 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2556
ผู้แต่ง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2556 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2554
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สัตว์น้ำจืด- -ไทย- -สถิติ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2556
ผู้แต่ง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง คู่มือปราชญ์ชาวบ้านเพื่อพัฒนาการเกษตร ปี พ.ศ. 2556
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
2.ปราชญ์ชาวบ้าน
3.การพัฒนาการเกษตร
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2556
ผู้แต่ง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ชลประทาน 1 ในใจชน : ครบรอบ 111 ปี ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กรมชลประทาน- -ประวัติ
2.การพัฒนาแหล่งน้ำ
3.น้ำ- -การจัดการ
4.น้ำท่วม
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2556
ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดสุรินทร์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ข้าว- -สุรินทร์
2.ข้าว- -การปลูก- -สุรินทร์
3.ข้าว- -การผลิต- -สุรินทร์
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2553
ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดศรีสะเกษ
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ข้าว- -ศรีษะเกษ
2.ข้าว- -การปลูก- -ศรีสะเกษ
3.ข้าว- -การผลิต- -ศรีสะเกษ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2554
ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ข้าว- -สมุทรสาคร
2.ข้าว- -การปลูก- -สมุทรสาคร
3.ข้าว- -การผลิต- -สมุทรสาคร
4.ข้าว- -สมุทรปราการ
5.ข้าว- -การปลูก- -สมุทรปราการ
6.ข้าว- -การผลิต- -สมุทรปราการ
7.ข้าว- -สมุทรสงคราม
8.ข้าว- -การปลูก- -สมุทรสงคราม
9.ข้าว- -การผลิต- -สมุทรสงคราม
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2555
ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดสระบุรี
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ข้าว- -สระบุรี
2.ข้าว- -การปลูก- -สระบุรี
3.ข้าว- -การผลิต- -สระบุรี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2552
ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดอุตรดิษถ์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ข้าว- -อุตรดิษถ์
2.ข้าว- -การปลูก- -อุตรดิตถ์
3.ข้าว- -การผลิต- -อุตรดิตถ์
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2554

หน้า : << 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / >>

ผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 95,724
ยอดหนังสือทั้งหมด 11,655
สถิติการยืม 5,372
สถิติการยืม เดือน ตุลาคม 204