รหัสผู้ใช้งาน :    รหัสผ่าน :   
แบบฟอร์มการสมัคร
 

 

หนังสือที่จัดทำโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การประเมินผลโครงการนิคมการเกษตรข้าว ปี 2553 - 2555
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.โครงการนิคมการเกษตรข้าว- -การประเมินผล
2.นิคมการเกษตรข้าว
3.ข้าว
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2557 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร- -รายงานประจำปี
2.สกลนคร
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ธาราแห่งแผ่นดิน
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ชลประทาน
2.กรมชลประทาน- -ผลงาน
3.แก่งกระจาน
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบปรมาณ 2557 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
2.สมุทรปราการ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง 87 ทางเลือกทางการเกษตร เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.เกษตรกร- -อาชีพ
2.การแนะแนวอาชีพ
3.ผลิตผลเกษตร- -การแปรรูป
4.การแปรรูปอาหาร
5.อาชีพ
6.ทฤษฎีใหม่
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ ในประเทศไทย ปี 2555
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ปศุสัตว์- -สถิติ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ ในประเทศไทย ปี 2556
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ปศุสัตว์- -สถิติ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2556
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.เกษตรกรรม- -วิจัย- -สาระสังเขป
2.วิจัย
3.กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์- -ผลงานวิจัย
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ประมง- -ไทย- -สถิติ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2556 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2556
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สินค้าเกษตร- -ไทย
2.สถิติการค้า
3.ไทย- -การค้ากับต่างประเทศ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2555
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สัตว์น้ำจืด- -ไทย- -สถิติ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติการเลี้ยงหอยทะเลประจำปี 2555
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.หอยทะเล- -สถิติ
2.หอยทะเล- -การผลิต
3.ฟาร์มหอยทะเล
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ- -รายงาน
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเล ประจำปี 2555
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กุ้งทะเล- -สถิติ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำ ณ ท่าขึ้นปลาน้ำเค็ม ประจำปี 2555
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สัตว์น้ำเค็ม- -ไทย- -สถิติ
2.ประมง- -ไทย- -สถิติ
3.ท่าขึ้นปลา- -ไทย
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สถาบันวิจัยการยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ค่มือมาตรการยางแท่งเอสทีอาร์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ยางแท่ง
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ ม.ป.ป.
ผู้แต่ง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2556 กรมวิชาการเกษตร
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กรมวิชาการเกษตร- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำ ณ ท่าขึ้นปลาน้ำจืดต่างๆ ประจำปี 2553
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ปลาน้ำจืด- -ไทย- -สถิติ
2.สัตว์น้ำ- -ไทย- -สถิติ
3.ประมง- -ไทย- -สถิติ
4.ท่าขึ้นปลาน้ำจืด
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2555
ผู้แต่ง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2556 สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557

หน้า : << 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / >>

ผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 113,733
ยอดหนังสือทั้งหมด 11,953
สถิติการยืม 6,168
สถิติการยืม เดือน มีนาคม 1