รหัสผู้ใช้งาน :    รหัสผ่าน :   
แบบฟอร์มการสมัคร
 

 

หนังสือที่จัดทำโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ผู้แต่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2557 กรมส่งเสริมการเกษตร
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กรมส่งเสริมการเกษตร- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2557 กรมชลประทาน
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กรมชลประทาน- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อเรื่อง 40 ปี ปฏิรูปที่ดิน "รักษ์น้ำ รักษ์ผืนดิน สืบทอดทำกินอย่างรู้ค่า"
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.การปฏิรูปที่ดิน
2.การพัฒนาแหล่งน้ำ- -เขตปฏิรูปที่ดิน
3.เขตปฏิรูปที่ดิน
4.เกษตรกร- -การปรับตัว
5.เทคโนโลยีการเกษตร
6.ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์- -การปฏิรูปที่ดิน
7.กาแฟถ้ำสิงห์
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง องค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้การเกษตรสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้านส้มโอ จังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรให้เน Smart Farmer โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2558
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สมาร์ทฟาร์มเมอร์
2.นโยบายการเกษตร
3.การพัฒนาเกษตร- -สมุทรสงคราม
4.สมุทรสงคราม
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติการประมงทะเล 2555 สำรวจโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ประมงทะเล- -สถิติ
2.สัตว์น้ำเค็ม- -สถิติ
3.สัตว์น้ำชายฝั่ง- -สถิติ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2556
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
2.เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
3.เกษตรกรรม--แง่เศรษฐกิจ--ไทย
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี, กรมประมง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2553-2554 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี- -รายงานประจำปี
2.ประมง--ไทย--จันทบุรี
3.ประมงทะเล
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2555
ผู้แต่ง สถาบันวิจัยการยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง คำแนะนำการปลูกยางพารา
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ยางพารา- -การปลูก
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับภาคดีเด่นและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2556
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อเรื่อง แนวทางการตรวจการสหกรณ์และแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ผู้ตรวจการสหกรณ์- -คู่มือ
2.สหกรณ์- -กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
3.สหกรณ์- -การควบคุม
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2553
ผู้แต่ง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสกรณ์
ชื่อเรื่อง สายรุ้ง 100 ปี ชาตกาล ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล (29 ธันวาคม 2457 - 29 ธันวาคม 2557)
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.เทพฤทธิ์ เทวกุล, ม.ร.ว., 2457 - 2527- -ประวัติ
2.เทพฤทธิ์ เทวกุล, ม.ร.ว., 2457 - 2527- -ผลงาน
3.ฝนเทียม
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2556 กรมหม่อนไหม
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กรมหม่อนไหม- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติหน่วยธุรกิจการประมง ปี 2555
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ประมง- -แง่เศรษฐกิจ- -สถิติ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การแสดงกสิกรรมแลพานิชการ รศ 130
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.เกษตรกรรม- -การแสดงสินค้า
2.การแสดงสินค้า- -เกาตรกรรม
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ ม.ป.ป.
ผู้แต่ง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2557 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2557 กรมประมง
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กรมประมง- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สถาบันวิจัยพืชไร่, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.มันสำปะหลัง- -การผลิต
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2554
ผู้แต่ง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รวมประกาศฉบับใหม่ ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 ที่มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2555
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.การกักพืช- -กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2555
ผู้แต่ง สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืช : ลิ้นจี่
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ลิ้นจี่- -พันธุ์- -ฐานข้อมูล
2.ลิ้นจี่- -ฐานข้อมูล
3.ลิ้นจี่
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2546

หน้า : << 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / >>

ผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 123,321
ยอดหนังสือทั้งหมด 12,327
สถิติการยืม 6,804
สถิติการยืม เดือน พฤษภาคม 280