รหัสผู้ใช้งาน :    รหัสผ่าน :   
แบบฟอร์มการสมัคร
 

 

หนังสือที่จัดทำโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ผู้แต่ง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า. . .ในการปลูกพืชผักและพืชสมุนไพร
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.น้ำในการเกษตร
2.ผัก- -การปลูก
3.พืชสมุนไพร- -การปลูก
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2557 กรมพัฒนาที่ดิน
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กรมพัฒนาที่ดิน- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง คู่มือส่งออกสินค้าเกษตรไปอินเดีย
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สินค้าเกษตร--มาตรฐาน
2.สินค้าเกษตร--การค้า--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
3.สินค้าเกษตร--การส่งออก--อินเดีย
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2549
ผู้แต่ง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติโครงการชลประทาน ที่สร้างเสร็จในปีงบประมาณ 2545
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.โครงการชลประทาน- -สถิติ
2.ชลประทาน
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2545
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การประเมินผลโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง- -การประเมิน
2.เกษตรกร- -รายได้- -ไทย
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การประเมินผลโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง- -การประเมิน
2.เกษตรกร- -รายได้- -ไทย
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ผลผลิตหมู่บ้านประมงทะเล ปี 2556
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.เครื่องมือจับสัตว์น้ำ
2.สัตว์ทะเล
3.สัตว์ทะเล- -สถิติ
4.สัตว์น้ำ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตร
ชื่อเรื่อง 12 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อเรื่อง 12 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
สถานะภาพ กำหนดคืน 3 ธ.ค. 58
หัวเรื่อง 1.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อเรื่อง แผนยุทธศาสตร์ กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่่อเกษตรกรรม ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.แผนยุทธศาสตร์
2.กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม- -ยุทธศาสตร์
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเพื่อเข้าสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สหกรณ์การเกษตร- -การบริหาร
2.สหกรณ์การเกษตร- -การจัดการ
3.สหกรณ์การเกษตร- -วิจัย
4.สมาร์ทฟาร์มเมอร์
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเพื่อเข้าสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สหกรณ์การเกษตร- -การบริหาร
2.สหกรณ์การเกษตร- -การจัดการ
3.สหกรณ์การเกษตร- -วิจัย
4.สมาร์ทฟาร์มเมอร์
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (ร่าง)แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาการเกษตรและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๙)
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.แผนพัฒนาการเกษตร
2.เกษตรกรรม- -การบริหาร
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2554
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติหน่วยธุรกิจการประมง ปี 2556
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ประมง- -แง่เศรษฐกิจ- -สถิติ
2.สัตว์น้ำเค็ม- -แง่เศรษฐกิจ- -สถิติ
3.การแปรรูปสัตว์น้ำเค็ม
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง โอกาสและลู่ทางธุรกิจประมงในประเทศสมาชิกอาเซียน (อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม)
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ธุรกิจประมง- -อาเซียน
2.กลุ่มประเทศอาเซียน
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ประจำปี 2557
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กรมชลประทาน- -สถิติ
2.โครงการชลประทาน- -ไทย- -ข้อมูล
3.ชลประทาน- -ไทย- -สถิติ
4.การอนุรักษ์น้ำ- -สถิติ
5.การพัฒนาแหล่งน้ำ- -สถิติ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อเรื่อง CATALOG ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสหกรณ์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.อาชีพ- -การรวมกลุ่ม
2.ผลิตผลเกษตร- -ไทย
3.อาชีพ- -ทำเนียบนาม
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2556
ผู้แต่ง ฝ่ายการเกษตร ประจำกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรและประมงของไทยในตลาดจีนปี 2557 และแนวโน้ม
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สินค้าเกษตร- -ไทย- -การค้ากับต่างประเทศ
2.ไทย- -การค้ากับต่างประเทศ- -จีน
3.ผลิตผลเกษตร
4.ประมง- -ไทย- -การค้ากับต่างประเทศ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อเรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ- -คู่มือ
2.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม- -คู่มือ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดพัทลุง
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.พัทลุง- -ข้อมูล
2.ข้าว- -การปลูก- -พัทลุง
3.ข้าว- -การผลิต- -พัทลุง
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2548

หน้า : << 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / >>

ผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 152,624
ยอดหนังสือทั้งหมด 12,929
สถิติการยืม 8,251
สถิติการยืม เดือน พฤศจิกายน 201