รหัสผู้ใช้งาน :    รหัสผ่าน :   
แบบฟอร์มการสมัคร
 

 

หนังสือที่จัดทำโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ผู้แต่ง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2557 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส- -รายงานประจำปี
2.นราธิวาส
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง แผนแม่บทการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและอาชีพ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 3 ปี พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.การพัฒนาการเกษตร- -การวางแผน- -ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ
3.แผนแม่บท
4.อาชีพ- -น่าน- -บ่อเกลือ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติเรือประมงไทย ปี 2556
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.เรือประมง- -ไทย- -สถิติ
2.ประมง- -เครื่องมือและอุปกรณ์- -สถิติ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และวันเกษตรกร ปี 2558
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
2.พระราชพิธีพืชมงคล
3.พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
4.งานวันเกษตรกร
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์- -ผลงาน
2.รัฐบาล -- ไทย -- สมัยประยุทธ์ จันทร์โอชา, 2557-
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2556 สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช- -ผลการปฏิบัติงาน
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2557 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร- -รายงานประจำปี
2.ยโสธร
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2556 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ปี 2557
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สหกรณ์- -ไทย- -การเงิน
2.สหกรณ์- -แง่เศรษฐกิจ- -ไทย
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำ ณ ท่าขึ้นปลาน้ำจืดต่าง ๆ ประจำปี 2556
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ปลาน้ำจืด- -ไทย- -สถิติ
2.สัตว์น้ำ- -ไทย- -สถิติ
3.ประมง- -ไทย- -สถิติ
4.ท่าขึ้นปลาน้ำจืด- -ไทย
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2557 กรมหม่อนไหม
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กรมหม่อนไหม- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2557 กรมปศุสัตว์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กรมปศุสัตว์- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2557
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.เกษตรกรรม- -ไทย- -สถิติ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า ปี 2557
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.เกษตรกรรม- -แง่เศรษฐกิจ- -ไทย
2.เกษตรกรรม- -ไทย- -สถิติ
3.เกษตรกรรม- -ไทย- -ข้อมูล
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2557 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2557 กรมส่งเสริมการเกษตร
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กรมส่งเสริมการเกษตร- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2557 กรมชลประทาน
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กรมชลประทาน- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อเรื่อง 40 ปี ปฏิรูปที่ดิน "รักษ์น้ำ รักษ์ผืนดิน สืบทอดทำกินอย่างรู้ค่า"
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.การปฏิรูปที่ดิน
2.การพัฒนาแหล่งน้ำ- -เขตปฏิรูปที่ดิน
3.เขตปฏิรูปที่ดิน
4.เกษตรกร- -การปรับตัว
5.เทคโนโลยีการเกษตร
6.ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์- -การปฏิรูปที่ดิน
7.กาแฟถ้ำสิงห์
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง องค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้การเกษตรสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้านส้มโอ จังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรให้เน Smart Farmer โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2558
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สมาร์ทฟาร์มเมอร์
2.นโยบายการเกษตร
3.การพัฒนาเกษตร- -สมุทรสงคราม
4.สมุทรสงคราม
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558

หน้า : << 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / >>

ผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 128,899
ยอดหนังสือทั้งหมด 12,429
สถิติการยืม 7,112
สถิติการยืม เดือน กรกฎาคม 43