รหัสผู้ใช้งาน :    รหัสผ่าน :   
แบบฟอร์มการสมัคร
 

 

หนังสือที่จัดทำโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ผู้แต่ง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ผลงานวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยที่เสนอเข้าร่วมพิจารณาเป็นผลงานวิจัยดีเด่น
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.เกษตรกรรม- -วิจัย- -สาระสังเขป
2.วิจัย
ผู้แต่ง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง คู่มือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.เครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตร- -มาตรฐาน
2.เครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตร- -กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ผู้แต่ง สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปีงบประมาณ 2555 สถาบันเกษตราธิการ
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สถาบันเกษตราธิการ- -รายงานประจำปี
ผู้แต่ง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2555 สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง- -รายงานประจำปี 2555
ผู้แต่ง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ถั่วเหลือง- -การผลิต
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รางานผลการสำรวจลองกอง ปี 2555
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ลองกอง- -การสำรวจ
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานผลการสำรวจมังคุด ปี 2555
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.มังคุด- -การสำรวจ
ผู้แต่ง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานผลการสำรวจมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2554
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.มันสำปะหลังโรงงาน- -การสำรวจ
ผู้แต่ง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การศึกษาตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สินค้าเกษตร- -การตลาด
ผู้แต่ง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การศึกษาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ในนิคมการเกษตร
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.วิสาหกิจชุมชน
2.นิคมการเกษตร
ผู้แต่ง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การศึกษาต้นทุนของการเลี้ยงไก่ไข่แบบอิสระและแบบประกันราคา
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ไก่ไข่- -ต้นทุนการผลิต
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานผลการสำรวจข้าวนาปรัง ปี 2554
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ข้าวนาปรัง- -การสำรวจ
ผู้แต่ง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การศึกษารูปแบบการผลิตกุ้งทะเลทางเลือก กรณีศึกษา สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำบางปะกง จำกัด
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กุ้งทะเล- -การเลี้ยง
2.กุ้งทะเล- -ต้นทุนและประสิทธิผล
ผู้แต่ง กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง พื้นที่สำหรับการปลูกหม่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.หม่อน- -การปลูก- -ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผู้แต่ง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตการตลาดปลาป่นระบบประกันสุขภาพ
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ปลาป่น- -การผลิต
2.ปลาป่น- -การตลาด
3.ปลาป่น- -การควบคุมคุณภาพ- -ต้นทุนและประสิทธิผล
ผู้แต่ง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ระบบธุรกิจหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.หน่อไม้ฝรั่ง- -การผลิต
2.หน่อไม้ฝรั่ง- -การตลาด
3.หน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์
ผู้แต่ง กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ข้อมูลประจำพันธุ์หม่อนไหม
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.หม่อน- -พันธุ์
2.ไหม- -พันธุ์
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ปี 2554
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ที่ดินเพื่อการเกษตร
2.พื้นที่เกษตรกรรม
ผู้แต่ง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการยอมรับการใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมี
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สารชีวภาพ
2.เกษตรอินทรีย์
3.สารชีวภาพควบคุมศัตรูพืช
ผู้แต่ง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ศึกษาการปลูกพืชหลังนาข้าวในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2554
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.การปลูกพืช- -เขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา

หน้า : << 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / >>

ผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 66,808
ยอดหนังสือทั้งหมด 10,522
สถิติการยืม 3,620
สถิติการยืม เดือน เมษายน 0