รหัสผู้ใช้งาน :    รหัสผ่าน :   
แบบฟอร์มการสมัคร
 

 

หนังสือที่จัดทำโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำ ณ ท่าขึ้นปลาน้ำเค็ม ประจำปี 2555
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สัตว์น้ำเค็ม- -ไทย- -สถิติ
2.ประมง- -ไทย- -สถิติ
3.ท่าขึ้นปลา- -ไทย
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สถาบันวิจัยการยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ค่มือมาตรการยางแท่งเอสทีอาร์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ยางแท่ง
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ ม.ป.ป.
ผู้แต่ง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2556 กรมวิชาการเกษตร
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กรมวิชาการเกษตร- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำ ณ ท่าขึ้นปลาน้ำจืดต่างๆ ประจำปี 2553
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ปลาน้ำจืด- -ไทย- -สถิติ
2.สัตว์น้ำ- -ไทย- -สถิติ
3.ประมง- -ไทย- -สถิติ
4.ท่าขึ้นปลาน้ำจืด
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2555
ผู้แต่ง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2556 สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง 123 อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.เกษตรกร- -อาชีพ
2.อาชีพ
3.ผลิตผลเกษตร- -การแปรรูป
4.การแปรรูปอาหาร
5.การแนะแนวอาชีพ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การประเมินผลโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีเพาะปลูก 2553/54 รอบที่ 1
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.โครงการประกันรายได้เกษตรกร- -การประเมิน
2.เกษตรกร- -รายได้- -ไทย
3.เกษตรกร- -การเงิน
4.ข้าว- -ราคา- -การประเมิน
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2556 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2556
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2556 กรมปศุสัตว์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กรมปศุสัตว์- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2556 สถาบันเกษตราธิการ
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สถาบันเกษตราธิการ- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อเรื่อง การติดตามประเมินผลวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2554
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.วิสาหกิจชุมชน- -เขตปฏิรูปที่ดิน- -การประเมิน
2.เขตปฏิรูปที่ดิน
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2556
ผู้แต่ง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2556 กรมส่งเสริมการเกษตร
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กรมส่งเสริมการเกษตร- -รายงานประจำปี 2556
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2556 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์- -รายงานประจำปี 2556
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2556 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อเรื่อง 51 ปี พัฒนาที่ดิน สู่เกษตรสีเขียว
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กรมพัฒนาที่ดิน
2.โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3.การใช้ที่ดิน
4.เกษตรกร
5.การพัฒนาการเกษตร
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง คู่มือการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ที่ดินเพื่อการเกษตร
2.การใช้ที่ดิน- -ไทย
3.พื้นที่เกษตรกรรม- -นโยบาย
4.นโยบายการเกษตร
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติเรือประมงไทย ปี 2555
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.เรือประมง- -ไทย- -สถิติ
2.ประมง- -เครื่องมือและอุปกรณ์- -สถิติ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2 556 กรมชลประทาน
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กรมชลประทาน- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557

หน้า : << 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / >>

ผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 109,781
ยอดหนังสือทั้งหมด 11,858
สถิติการยืม 5,964
สถิติการยืม เดือน มกราคม 140