รหัสผู้ใช้งาน :    รหัสผ่าน :   
แบบฟอร์มการสมัคร
 

 

หนังสือที่จัดทำโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ผู้แต่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง คู่มือการบริหารจัดการ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ความช่วยเหลือทางการเกษตร- -คู่มือ
2.เกษตรกร
3.ภัยพิบัติ- -คู่มือ
4.ภัยธรรมชาติ- -คู่มือ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2556
ผู้แต่ง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2557สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง งบประมาณโดยสังเขปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์- -งบประมาณ
2.งบประมาณ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2558
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สินค้าเกษตร- -ไทย
2.ผลิตผลเกษตร- -ไทย
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ.2555
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สัตว์น้ำจืด- -การจับ- -สถิติ
2.สัตว์น้ำจืด- -สถิติ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง โครงการเขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารดักตะกอนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.เขื่อน- -การออกแบบและก่อสร้าง
2.โครงการเขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารดักตะกอนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน
3.ลุ่มน้ำแม่งอน
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2555
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติฟาร์มเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ประจำปี 2555
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ปลาน้ำกร่อย- -การเลี้ยง- -สถิติ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การประเมินผลโครงการนิคมการเกษตรข้าว ปี 2553 - 2555
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.โครงการนิคมการเกษตรข้าว- -การประเมินผล
2.นิคมการเกษตรข้าว
3.ข้าว
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2557 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร- -รายงานประจำปี
2.สกลนคร
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ธาราแห่งแผ่นดิน
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ชลประทาน
2.กรมชลประทาน- -ผลงาน
3.แก่งกระจาน
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบปรมาณ 2557 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
2.สมุทรปราการ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง 87 ทางเลือกทางการเกษตร เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.เกษตรกร- -อาชีพ
2.การแนะแนวอาชีพ
3.ผลิตผลเกษตร- -การแปรรูป
4.การแปรรูปอาหาร
5.อาชีพ
6.ทฤษฎีใหม่
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ ในประเทศไทย ปี 2555
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ปศุสัตว์- -สถิติ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ ในประเทศไทย ปี 2556
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ปศุสัตว์- -สถิติ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2556
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.เกษตรกรรม- -วิจัย- -สาระสังเขป
2.วิจัย
3.กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์- -ผลงานวิจัย
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ประมง- -ไทย- -สถิติ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2556 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2556
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สินค้าเกษตร- -ไทย
2.สถิติการค้า
3.ไทย- -การค้ากับต่างประเทศ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2555
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สัตว์น้ำจืด- -ไทย- -สถิติ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง สถิติการเลี้ยงหอยทะเลประจำปี 2555
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.หอยทะเล- -สถิติ
2.หอยทะเล- -การผลิต
3.ฟาร์มหอยทะเล
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557

หน้า : << 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / >>

ผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 116,698
ยอดหนังสือทั้งหมด 12,066
สถิติการยืม 6,303
สถิติการยืม เดือน เมษายน 7