รหัสผู้ใช้งาน :    รหัสผ่าน :   
แบบฟอร์มการสมัคร
 

 

หนังสือที่จัดทำโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ผู้แต่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ทำเนียบ Smart Farmer ต้นแบบด้านข้าว
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ชาวนา- -ทำเนียบนาม
2.Smart Farmer - -ทำเนียบนาม
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2542 วัตถุมีพิษทางการเกษตรมีประสิทธิผลและปลอดภัยถ้าใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.วัตถุมีพิษทางการเกษตร- -การใช้
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ -
ผู้แต่ง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง มาตรฐานของกรมความปลอดภัยทางชีวภาพกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ประเทศนิวซีแลนด์ (เรื่องพืช) การตรวจสอบไม้ตัดดอกและใบไม้ประดับ
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ไม้ตัดดอก- -การนำเข้า- -นิวซีแลนด์
2.ไม้ประดับ- -การนำเข้า- -นิวซีแลนด์
3.นิวซีแลนด์
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2543
ผู้แต่ง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง มาตรฐานของกรมความปลอดภัยทางชีวภาพกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ประเทศนิวซีแลนด์ (เรื่องพืช) การตรวจสอบไม้ตัดดอกและใบไม้ประดับ
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ไม้ตัดดอก- -การนำเข้า- -นิวซีแลนด์
2.ไม้ประดับ- -การนำเข้า- -นิวซีแลนด์
3.นิวซีแลนด์
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2543
ผู้แต่ง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลกระทบของแนวป่าไม้ต่อสภาพนิเวศวิทยาสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา จ. สุราษฎร์ธานี
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ป่าไม้- -ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.สัตว์น้ำ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2537
ผู้แต่ง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืช GAP ลำไย เล่ม 2
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ลำไย- -ทำเนียบนาม
2.เกษตรกร- -ทำเนียบนาม
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2548
ผู้แต่ง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืช GAP ลำไย เล่ม 3
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ลำไย- -ทำเนียบนาม
2.เกษตรกร- -ทำเนียบนาม
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2548
ผู้แต่ง กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อเรื่อง รายงานการสำรวจ จำแนกและวางแผนการใช้ที่ดิน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดชุมพร
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม
2.การใช้ที่ดิน- -ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2545
ผู้แต่ง กรมป่าไม้. กระทรวงเกษตรและสกรณ์
ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และระเบียบกรมป่าไม้ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2535
ผู้แต่ง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ซึ่่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และประกาศกรมที่กี่ยวข้อง
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.พระราชบัญญัติพันธุ์พืช
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2539
ผู้แต่ง กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง นโยบายและมาตรการในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและระดับราคา : แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรเพื่อสนับสนุนการพันาแบบยั่งยืน เล่ม 1
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.การพัฒนาแบบยั่งยืน
2.การพัฒนาการเกษตร- -ไทย
3.นวัตกรรมการเกษตร
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2547
ผู้แต่ง กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง นโยบายและมาตรการในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและระดับราคา : แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรเพื่อสนับสนุนการพันาแบบยั่งยืน เล่ม 2
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.การพัฒนาแบบยั่งยืน
2.การพัฒนาการเกษตร- -ไทย
3.นวัตกรรมการเกษตร
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2547
ผู้แต่ง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ผลงานวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยที่เสนอเข้าร่วมพิจารณาเป็นผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2550
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.เกษตรกรรม- -วิจัย- -สาระสังเขป
2.วิจัย
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2551
ผู้แต่ง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ผักสวนครัว สานสายใยรักแห่งครอบครัว
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ผัก- -การปลูก
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2551
ผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2557
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
2.เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
3.เกษตรกรรม- -แง่เศรษฐกิจ- -ไทย
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และวันเกษตรกร ปี 2556
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.พระราชพิธีพืชมงคล
2.พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
3.วันเกษตรกร- -ไทย
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2556
ผู้แต่ง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง ๘๐ ชีวิต ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.บัญชีและการบัญชี- -บัญชีรายชื่อ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2557 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง- -รายงานประจำปี
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558
ผู้แต่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวง
ชื่อเรื่อง แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
2.ภัยพิบัติ- -การป้องกัน
3.ความช่วยเหลือทางการเกษตร
4.ภัยพิบัติด้านการเกษตร
5.การเกษตร- -ภัยพิบัติ
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557
ผู้แต่ง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า. . .ในการปลูกพืชไร่
สถานะภาพ อยู่ที่ชั้น
หัวเรื่อง 1.น้ำในการเกษตร
ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558

หน้า : << 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / >>

ผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 163,715
ยอดหนังสือทั้งหมด 13,116
สถิติการยืม 8,695
สถิติการยืม เดือน กุมภาพันธ์ 80